ขอเชิญลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

ขอเชิญลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

ดาวน์โหลดหนังสือวสพท.ว.0006/2564 ขอเชิญลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ.pdf

ดาวน์โหลดประกาศวิทยาลัยฯที่ 5/64.pdf

 

ที่ วสพท.ว.๐๐๐๖/๒๕๖๔

 

๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

เรื่อง    ขอเชิญลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

เรียน    สมาชิกวิทยาลัยฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๕/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

๒. บัตรเลือกตั้ง

ด้วยวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  และหมดเขตรับสมัครในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ จำนวน ๒ คน รายชื่อตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๕/๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

วิทยาลัยฯ จึงขอเชิญท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ โดยกากบาทหน้าชื่อที่ท่านเลือกเพียง ๑ ชื่อเท่านั้นลงในบัตรเลือกตั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และส่งกลับมายัง สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ถ.นครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน
วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                                             ขอแสดงความนับถือ

                                                                              (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์.ดร.ธีระ รักความสุข)

                                                                             ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ

 

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
ที่ ๕ /๒๕๖๔
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

_________________________________

          ตามประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่องการรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ตามประกาศสัตวแพทยสภา     ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย หมวด ๑ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังรายนามต่อไปนี้

หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ –นามสกุลผู้สมัคร

ผศ.นายสัตวแพทย์ รุ่งโรจน์  โอสถานนท์
ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์.ดร.ธีระ รักความสุข)

ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ

 

 

update 050264

เวปไซต์เดิม
X