ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 23 เรื่อง Common infectious diseases in clinical practice

คลิกลงทะเบียน    
ดาวน์โหลดกำหนดการ.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการสมัคร.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน.pdf
ดาวน์โหลดใบ Pay-in.pdf

 

 

1 ในปัญหาสำคัญที่สัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์มักพบคือ เรื่องของโรคติดเชื้อ อาทิ ลำไส้อักเสบ ไข้หัดสุนัข พยาธิในเม็ดเลือด พยาธิหนอนหัวใจ

งานนี้เราหยิบหัวข้อ โรคติดเชื้อที่มักพบในสถานพยาบาลสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส พยาธิเม็ดเลือด พยาธิหนอนหัวใจ เรียกได้ว่า มางานเดียวครบ จบทุกเรื่องการตรวจวินิจฉัย การรักษา การจัดการ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 23 เรื่องCommon infectious diseases in clinical practice

กำหนดการ

– วันอังคารที่ 17 พ.ย.2563

– Onsite ณ สัตวแพทยสภา 1000 บาท

หรือ Online ผ่าน Zoom 500 บาท (รับชมสดในช่วงเวลาบรรยายเท่านั้น)

– ได้รับ 6 หน่วยกิตเท่ากัน

– เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ต.ค.เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2563 เท่านั้น ที่ www.vetcouncil.or.th รับจำนวนจำกัด

กำหนดการ หัวข้อบรรยาย และรายชื่อวิทยากร

08.00-09.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น 4

09.00-10.30 น. Canine and feline viral enteritis: an update on clinical management & prevention
อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต
ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น. What you need to know about canine distemper
ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา
อว.สพ.(อายุรศาสตร์)
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.45 น. Tick-borne diseases in dog
ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์

อว.สพ.(อายุรศาสตร์)
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น. Heartworm disease: a re-emerging threat to canine and feline health
สพ.ญ.ทิพยพร ตรีพุทธรัตน์
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน

 

หมายเหตุ

1.  งานสัมมนาดังกล่าวทั้งสองช่องทางการรับชม จะแจกเอกสารประกอบการบรรยายเป็นไฟล์ PDF ล่วงหน้าเท่านั้น ผู้ที่มาร่วมงานสัมมนาที่สัตวแพทยสภากรุณาเตรียมอุปกรณ์เปิดอ่านมาในวันจัดกิจกรรม

2.  เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นการชำระเงินแล้วผู้สมัครเต็มจำนวน

3.  กรณีที่มีผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงิน และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 – 10 วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในวันเปิดทำการ)
-โทร.02-017-0700-8 กด 201,203,204 และ 205
– LINE Official Account (search LINE ID)  : @vetcce
– Facebook fanpage : www.facebook.com/vetcce/

 

** เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.ถึง 13 พ.ย. 2563   ที่ www.vetcouncil.or.th เปิดรับจำนวนจำกัดทั้ง 2 ช่องทาง

 

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
ประเภทการเข้าร่วม
1
สพ.ญ. กชพร พิมพ์สิน รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
2
น.สพ. กฤษณ์ วีระวงศ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
3
สพ.ญ. กัลยกร ไตรเจริญทิพย์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
4
สพ.ญ. กานต์ อัตสาร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
5
น.สพ. เกรียงกมล เตไชยา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
6
สพ.ญ. คัคนางค์ สดสร้อย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
7
สพ.ญ. จริยา สุตานนท์ไพบูลย์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
8
น.สพ. จักรกฤษณ์ หมื่นสุวรรณวดี เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
9
สพ.ญ. จินตนาการ อ้วนคำ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
10
สพ.ญ. เจริญศรี  ชัยปลื้ม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
11
สพ.ญ. ชญานิศ พัวสัมพันธ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
12
สพ.ญ. ชนาพร เสงี่ยม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
13
สพ.ญ. ฐนิภัทร บุญสนอง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
14
สพ.ญ. ฐิติรัตฏญานภัค เยี่ยมวิไล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
15
สพ.ญ. ณชาณา ซอประเสริฐ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
16
น.สพ. ณัฐกมล ช่างศรี รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
17
สพ.ญ. ณัฐนรี แรกเรียง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
18
น.สพ. ณัฐนันท์ เหลืองกระจ่าง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
19
สพ.ญ. ณัฐพร  แสงสว่าง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
20
น.สพ. ณัฐพล มณีไพโรจน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
21
สพ.ญ. ณัฐริกา พึ่งประชา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
22
สพ.ญ. ณัฐวดี พรรณวิไล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
23
น.สพ. ถนอม น้อยหมอ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
24
น.สพ. ทรงวุฒิ เวชบุญสุข รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
25
สพ.ญ. ทักษ์ศิณา หินเทา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
26
สพ.ญ. ทิพปภา อุระรื่น รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
27
สพ.ญ. ธญสร สุวรรณ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
28
น.สพ. ธฤต กิจสหวงศ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
29
สพ.ญ. ธัญรดี กรรณชนกกร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
30
สพ.ญ. น้ำมนต์ อรุณรุวิวัฒน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
31
สพ.ญ. นิธิมา โชติรัตนพิทักษ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
32
สพ.ญ. นิศาชล แก้วน้ำใส รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
33
สพ.ญ. บงกช   ช่องลมกรด รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
34
สพ.ญ. บัณฑิตา อินทะพันธ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
35
สพ.ญ. บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
36
สพ.ญ. ปนัดดา เนตรพุดซา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
37
น.สพ. ประเสริฐ โมฬีชาติ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
38
สพ.ญ. ปราณี รอดเทียน รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
39
สพ.ญ. ปัณฑิตา เฉลิมวิภาส รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
40
สพ.ญ. ปิยนุช ศรีบุรินทร์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
41
น.สพ. พงศกร พชรตฤณกร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
42
สพ.ญ. พรพิมล โอวิทยากุล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
43
สพ.ญ. พรรณิกา โค้ววราวรรณ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
44
น.สพ. พีรเทพ ชินะผา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
45
สพ.ญ. พุทธรักษา  ฟักคง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
46
สพ.ญ. ภัทรานี น้อยท่าทอง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
47
น.สพ. ภาณุวัฒน์ ภาคพิบูลย์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
48
สพ.ญ. ภาวิณี เกรียงยะกุล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
49
สพ.ญ. ภาวิณี แก้วแกม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
50
น.สพ. ภิญโญ พิทยจำรัส รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
51
น.สพ. ภีมภัส อินทพงษ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
52
สพ.ญ. ภีรดา ศรีเผือก เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
53
สพ.ญ. มินตราพร คงเตี้ย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
54
สพ.ญ. ยอดขวัญ วัฒนาธร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
55
สพ.ญ. วรพนิต สอนบ้านไผ่ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
56
สพ.ญ. วรพิชชา จันทร์เจริญกิจ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
57
น.สพ. วรศิษฏ์ ประเสริฐสม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
58
สพ.ญ. วรินทร์พร ศรีอภิพันธ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
59
สพ.ญ. วัชราภา เอนไชย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
60
น.สพ. วิทธิกรณ์ นาคสุวรรณ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
61
สพ.ญ. วิมลศิริ กิติพัฒนาวุฒิ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
62
สพ.ญ. วิลาสินี สุวรรณวงศ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
63
น.สพ. วิไลกร หมู่โสภิญ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
64
น.สพ. ศรัณย์ ทิพย์ถิระพงศ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
65
สพ.ญ. ศริญญา สามัคคี รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
66
สพ.ญ. ศิริพร นาคพลกรัง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
67
สพ.ญ. ศิริพร เหรียญทอง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
68
น.สพ. สรวิชญ์  เพชรอริยวงศ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
69
สพ.ญ. สโรสินี เพ็ญพร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
70
น.สพ. สันติ ประหยัดสิน รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
71
สพ.ญ. สิตาภรณ์ สุขอนันตธรรม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
72
น.สพ. สิทธิศักดิ์ ตวงวิไล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
73
สพ.ญ. สิริพิชญ์ สิทธิยุโณ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
74
สพ.ญ. สุกัญชนา กันภัยชร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
75
สพ.ญ. สุกานดา  ห้าวหาญ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
76
น.สพ. สุทธิเดช เทนอิสสระ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
77
สพ.ญ. สุภัทรา ครุครรชิต รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
78
สพ.ญ. สุภาธิณี ดวงสุขขี เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
79
น.สพ. อธิคม ดีเคารพคุณ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
80
น.สพ. อธิศักดิ์ อมรแก้ว รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
81
สพ.ญ. อมลรดา จิราธิติพร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
82
สพ.ญ. อรฏิมา อัคโกศล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
83
สพ.ญ. อรุณี ธนศราสกุลพงษ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
84
น.สพ. อัฐพล อิฐงาม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เวปไซต์เดิม
X