ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 22 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนาครั้งที่ 22 ฟ้าหม่นคนอาวุโส.pdf

 

 

“ฟ้ายังเป็นสีหม่นให้คนอย่างเรา มารวมกันเข้าให้เป็นเมฆฝน”

สัตวแพทยสภา ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 22 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

เรื่อง “สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส”

พบกับบรรยากาศอันอบอุ่นระหว่างพี่น้องสัตวแพทย์

 

กำหนดการ

– วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

– 09.00-16.30น.

– ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น 4 สัตวแพทยสภา จ.นนทบุรี

08.00 – 09.00 น.               ลงทะเบียน รับประทานน้ำชา กาแฟ ของว่าง

09.00 -10.30 น.                – พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา

– การบรรยายพิเศษ เรื่อง  “สัตวแพทย์สูงวัย..ห่างไกลสมองเสื่อม”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันสิริกาญจน

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10.30 – 11.30 น.               พิธีทำบุญสำนักงานสัตวแพทยสภา เจริญพระพุทธมนต์

ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล

11.30 -12.30 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 -13.00 น.                พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่รุ่นพี่สัตวแพทย์อาวุโส

13.00 – 16.30 น.              – แนะนำกิจกรรมสำหรับสัตวแพทย์ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป โดยการเขียนบทความ

ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการสัตวแพทย์

– แนะนำสวัสดิการสมาชิกอาวุโส

– ภาคปฏิบัติการ ทดลองทำบทความประสบการณ์สัตวแพทย์ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

และส่งผลงานท้ายคาบ เพื่ออนุมัติหน่วยกิต

– กิจกรรมถาม-ตอบ/ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

* กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ

1. รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือผู้ที่เคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งแต่ใบอนุญาตฯ หมดอายุไปแล้ว ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยแจ้งข้อมูล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ทาง LINE Official Account ของสัตวแพทยสภา (ID LINE: @vetcce) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-017-0700-8 ต่อ 205  หรือ 087-189-1133 (หมอโจ้)

2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการขออนุมัติหน่วยกิตจากบทความฯ ที่ทดลองทำในภาคบ่าย จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นกับจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการอนุมัติ (หน่วยกิตละ 20 บาท)

3. หากสามารถนำอุปกรณ์ที่ช่วยพิมพ์บทความ เช่น คอมพิวเตอร์พกพา Tablet จะเอื้อประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะสามารถส่งผลงานเพื่อขออนุมัติหน่วยกิตท้ายคาบได้ (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมต้องการหน่วยกิตในการต่ออายุฯ หรือขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ)

4. ผู้ประสงค์จะขอทำการต่ออายุฯ หรือขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ กรุณาเตรียมหลักฐานมาด้วยกันในวันนั้น (รายละเอียดสามารถศึกษาในหน้าดาวน์โหลดเอกสารเว็บไซต์สัตวแพทยสภา)

5. ผู้เข้าร่วมงานตลอดวัน จะได้รับ 5 หน่วยกิตสะสมจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อทาง

– LINEสัตวแพทยสภา (LINE ID: @vetcce)

– โทร.02-017-0700-8 ต่อ 205  หรือ 087-189-1133 (หมอโจ้)

– เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค.2563

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ. กัลยา เก่งวิกย์กรรม
2
กู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์
3
น.สพ. จตุพร สมิตานนท์
4
น.สพ. จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
5
น.สพ. เจริญ ปาจริยานนท์
6
น.สพ. ณรงค์ กิจพาณิชย์
7
สพ.ญ. ดร. สุจิรา ปาจริยานนท์
8
ผศ.น.สพ.ดร. ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
9
สพ.ญ. นัยนา อภิชาติพันธุ์
10
น.สพ. บุญมี สัญญสุจจารี
11
น.สพ. ประชุม อินทรโชติ
12
น.สพ. ประยูร ลีลางามวงศา
13
น.สพ. ประวัติ รัตนภุมมะ
14
น.สพ. ประวิทย์ ชุมเกษียร
15
น.สพ. ประเสริฐ โมฬีชาติ
16
น.สพ. พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล
17
น.สพ. มงคล เทพเกษตรกุล
18
ระบิล  รัตนพานี
19
น.สพ. รัตน์ ฉายารัตนศิลป์
20
สพ.ญ. ลัดดา ตรงวงศา
21
สพ.ญ. วาสนา ภิญโญชนม์
22
สพ.ญ. วิมลพร ธิติศักดิ์
23
น.สพ. สมยศ อินทรพิน
24
สพ.ญ. สุจิตตรา พงศ์วิวัฒน์
25
น.สพ. สุพล เลื่องยศลือชากุล
26
น.สพ. สุเมธ ทรัพย์ชูกุล
27
น.สพ. สุเมษ เมธศาสตร์
28
สพ.ญ. อภิรมย์ พารักษา
29
อุบล  ศรีสมบูรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
เวปไซต์เดิม
X