ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาและการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดประกาศขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาฯ.pdf

ดาวน์โหลดประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔.pdf

ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาและการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ที่ สพ.สภ.ว๐๐๔๐/๒๕๖๔

                 ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

เรื่อง   ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา และการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เรียน   สมาชิกสัตวแพทยสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย       ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อและ หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗

 

ตามที่สัตวแพทยสภาได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ตามมาตรา ๑๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ วาระปี พ.ศ.๒๕๖๔–๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ คน นั้น บัดนี้การสมัครรับเลือกตั้งได้เสร็จสิ้น คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ติดประกาศไว้ที่สำนักงานสัตวแพทยสภาและตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สมาชิกสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัครทางเว็บไซต์ของสัตวแพทยสภา Facebook และ Line official account ของสัตวแพทยสภาด้วย และในโอกาสต่อไป เมื่อสมาชิกได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะสามารถตรวจสอบดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งพร้อมเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครจากระบบของท่านได้

คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง จะให้คำแนะนำในการเข้าระบบและการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ (E-Voting) ไปยังสมาชิกทางอีเมล และ/หรือโทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาวิธีการและทำการลงคะแนนในวันที่ ๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยสมาชิกจะได้รับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านพร้อมทั้งคำแนะนำขั้นตอนและวิธีการลงคะแนน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบและจะดำเนินการส่งให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนได้ทราบต่อไป

เนื่องจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ สัตวแพทยสภาได้ใช้ระบบออนไลน์เป็นครั้งแรกคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งจะทำหน้าที่กำกับ ดูแลและดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรมและโปร่งใส ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สนับสนุน     ต้องตระหนักว่าห้ามกระทำการต่อไปนี้ แจกเงิน สิ่งของหรือแจกเอกสารอื่นใดที่มิใช่เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือติดป้ายประกาศใด ๆ หรือกระทำการอันเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากมีการกระทำดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับอาจมีการฟ้องร้องและนำไปสู่การเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้งได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

                                                                                  (รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วรรณดา  สุจริต)

ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

เวปไซต์เดิม
X