คำสั่งวสพท. ที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

คำสั่งวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร

วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

______________________________

                    เนื่องด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓ ข้อ ๗ กำหนดให้ผู้รั้งตำแหน่งประธานชุดเดิมเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ในวาระถัดไปและ ให้สมาชิกสามัญของวิทยาลัยฯ  เลือกตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้รั้งตำแหน่งประธานในวาระถัดไป อาศัยความตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานในคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยหมวด ๑ ข้อ ๒ และจากการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ และมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ในวาระถัดไป ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธีระ  รักความสุข                 ประธานคณะอนุกรรมการ

๒. รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เกษกนก  ศิรินฤมิตร           อนุกรรมการ

๓. ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์                       อนุกรรมการและเลขานุการ

ให้มีอำนาจหน้าที่ ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รศ.นายสัตวแพทย์.ดร.ธีระ รักความสุข)

                                             ประธานคณะผู้บริหาร

                                                วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดคำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 1/64.pdf

เวปไซต์เดิม
X