ศูนย์การศึกษาฯ-ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 แบบฟอร์ม

 สมัครสถาบันและต่ออายุสถาบัน

1. แบบ 001-1 ใบสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นสถาบันจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ( สถาบันหลัก )
2. แบบ 001-2 ใบสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นสถาบันจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ( สถาบันสมทบ )
3. แบบ 002 คำรับรองของสถาบันหลัก / สถาบันสมทบ ในการจัดกิจกรรม (ส่งพร้อม 001-1, 001-2, 003)
4. แบบ 003 แบบคำขอต่ออายุเพื่อการพิจารณาเป็นสถาบันหลัก / สมทบ ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

ขอยื่นกิจกรรมส่วนสถาบัน

1. แบบ 004 แบบคำขอจัดกิจกรรมสถาบัน  (ยื่นขอจัดกิจกรรมปกติ  ยื่นขอหน่วยกิตก่อนวันที่จัดกิจกรรมอย่างน้อย 15 วัน) 
 

ขอยื่นกิจกรรมส่วนบุคคล

1. แบบ 005-2 แบบคำขอรับรองหน่วยกิตเฉพาะรายบุคคล  
2 . แบบ 005-3 แบบคำขอรับรองหน่วยกิตเฉพาะรายบุคคล  เฉพาะกรณี

 

อื่นๆ

1. แบบเอกสาร 006 แบบคำขอโอนย้ายคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ เฉพาะราย / กรณีพิเศษ
2. เอกสารใบชำระเงินส่งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ(payin)
 
เวปไซต์เดิม
X