ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก โครงการ Life Begins with GHB พิเศษสำหรับสมาชิกของสัตวแพทยสภา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก โครงการ Life Begins with GHB พิเศษสำหรับสมาชิกของสัตวแพทยสภา

ดาวน์โหลดประมาณการเงินงวด โครงการ Life Begins with GHB ปี 2564.pdf

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ Life Begins with GHB 2564.pdf

ดาวน์โหลดเบอร์โทร สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2564.pdf

 

 

             ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับสภา/ สมาคมวิชาชีพต่างๆ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อโครงการ Life Begins with GHB นั้น  ธนาคารฯ จึงขอนำส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านและเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกของสภา/ สมาคมวิชาชีพต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  ดังนี้
พิเศษ สำหรับผู้กู้ที่เป็นสมาชิกของสภา/ สมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคาร  ได้แก่

          1. ทันตแพทยสภา

2. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร แห่งประเทศไทย

4. สภากายภาพบำบัด

5. สภาเทคนิคการแพทย์

6. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. สภาสถาปนิก

8. สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ แห่งประเทศไทย

9. สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทย

10. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

11. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

12. สัตวแพทยสภา

13. สภาวิศวกร

วัตถุประสงค์การให้กู้        

       – ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

– ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

– ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธอส.

– ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

– ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

– ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร

– ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

– ซื้ออุปกรณ์ฯ (พร้อมกับการกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือ ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น)

– กู้เพิ่ม   ปลูกสร้าง/ ต่อเติม/ ขยาย/ ซ่อมแซมอาคาร

 

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1                = 2.39% ต่อปี

ปีที่ 2                = 2.59% ต่อปี

ปีที่ 3                = *MRR -3.36% (2.79%) ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

–  ลูกค้าสวัสดิการ           = *MRR -1.00% (5.15%) ต่อปี

–  ลูกค้ารายย่อยทั่วไป     = *MRR -0.50% (5.65%) ต่อปี

–  ซื้ออุปกรณ์ฯ                = *MRR  (6.15%) ต่อปี

พิเศษ 3 ฟรี

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม)

2. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท)

3. ค่าประเมินราคาหลักประกัน  (ให้ผู้กู้สำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกัน โดยธนาคารจะจ่ายคืนหลังจากทำนิติกรรมแล้วเสร็จ)

>> ยื่นกู้  อนุมัติ และทำนิติกรรมภายใน 30 ธันวาคม 2564

—————————————–

ผู้ประสานงาน :
นางสาวพรชนก ศรีรัตน์
พนักงานการตลาดสินเชื่ออาวุโส
ส่วนตลาดสินเชื่อเชิงกิจกรรม
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
โทร.0-2202-2866
เวปไซต์เดิม
X