ประกาศวสพท. ที่ ๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง จำนวนผู้ฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง จำนวนผู้ฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

___________________________________________

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๓ ข้อ ๑๐ (๖) ที่ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบจำนวนผู้ฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ชื่อสถานศึกษา

สาขาที่เปิดรับผู้ฝึกอบรม วว.

จำนวนรับผู้ฝึกอบรม วว.(คน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์

4

สาขาอายุรศาสตร์

4

สาขาพยาธิวิทยา

2

มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาอายุรศาสตร์

2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาศัลยศาสตร์

1

สาขาอายุรศาสตร์

1

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สาขาศัลยศาสตร์

2

สาขาอายุรศาสตร์

2

สาขาพยาธิวิทยา

2

สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

2

สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

1

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ธีระ รักความสุข)

ประธานคณะผู้บริหาร

วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

 

ดาวน์โหลดประกาศวิทยาลัยฯ ที่ 2/64.pdf

เวปไซต์เดิม
X