ประกาศวสพท.ที่ ๓ /๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

     ที่ ๓ /๒๕๖๔

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

           ———————————————

          ตามที่วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศ จะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย (วาระปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) อาศัยความตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย นั้น คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกของวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย แนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าตนไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับสมัครเลือกตั้งดังกล่าวให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ณ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ถ.นครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามแบบ   คำร้องแนบท้ายประกาศนี้ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ ทั้งนี้ สามารถส่งแบบคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทาง E-mail : cvst.thailand@vetcouncil.or.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

(รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)

ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ

 

 

รายชื่อสมาชิกวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้รั้ง
ตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
(วาระปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
*หมายเหตุ : กด Ctrl และ กด f พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา กด enter

ลำดับที่

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

สาขา

1

น.สพ.

วิจิตร บรรลุนารา

พยาธิวิทยา

2

สพ.ญ

วลัยพร ตนพิทักษ์

พยาธิวิทยา

3

น.สพ.

ชาญณรงค์ รอดคำ

พยาธิวิทยา

4

น.สพ.

ทวีศักดิ์ ส่งเสริม

พยาธิวิทยา

5

น.สพ.

ทนงศักดิ์ มะมม

พยาธิวิทยา

6

สพ.ญ

อัจฉริยา ไศละสูต

พยาธิวิทยา

7

น.สพ.

ศุภกิจ อังศุภากร

พยาธิวิทยา

8

น.สพ.

สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา

พยาธิวิทยา

9

น.สพ.

ธีระพล ศิรินฤมิตร

พยาธิวิทยา

10

น.สพ.

ณุวีร์ ประภัสระกูล

พยาธิวิทยา

11

น.สพ.

คณิศักดิ์ อรวีระกุล

พยาธิวิทยา

12

น.สพ.

รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

พยาธิวิทยา

13

สพ.ญ

สันนิภา สุรทัตต์

พยาธิวิทยา

14

น.สพ.

อนุเทพ รังสีพิพัฒน์

พยาธิวิทยา

15

น.สพ.

สมบูรณ์ แสงมณีเดช

พยาธิวิทยา

16

สพ.ญ

เฉลียว ศาลากิจ

พยาธิวิทยา

17

สพ.ญ

กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ

พยาธิวิทยา

18

น.สพ.

กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ

พยาธิวิทยา

19

น.สพ.

คมกฤช เทียนคำ

พยาธิวิทยา

20

สพ.ญ

จิตรบรรจง ทุมพงษ์

พยาธิวิทยา

21

น.สพ.

ณัฐวุฒิ สถิตเมธี

พยาธิวิทยา

22

สพ.ญ

ทวีวัลย์ ตันสถิตย์

พยาธิวิทยา

23

น.สพ.

นพดล พิฬารัตน์

พยาธิวิทยา

24

น.สพ.

นฤพล พร้อมขุนทด

พยาธิวิทยา

25

สพ.ญ

นลิน อารียา

พยาธิวิทยา

26

น.สพ.

ปริญ สุวรรณประภา

พยาธิวิทยา

27

น.สพ.

ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์

พยาธิวิทยา

28

สพ.ญ

พัชรา เผือกเทศ

พยาธิวิทยา

29

น.สพ.

ภานพ วิไลนาม

พยาธิวิทยา

30

น.สพ.

ภูดิท มณีสาย

พยาธิวิทยา

31

น.สพ.

รชฎ ตันติเลิศเจริญ

พยาธิวิทยา

32

น.สพ.

วิน สุรเชษฐพงษ์

พยาธิวิทยา

33

น.สพ.

วิษณุ วรรณแสวง

พยาธิวิทยา

34

น.สพ.

วีรพล ทวีนันท์

พยาธิวิทยา

35

สพ.ญ

ศรุดา ติวะนันทกร

พยาธิวิทยา

36

น.สพ.

ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

พยาธิวิทยา

37

น.สพ.

ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์

พยาธิวิทยา

38

สพ.ญ

สนทนา มิมะพันธุ์

พยาธิวิทยา

39

น.สพ.

สนธยา เตียวศิริทรัพย์

พยาธิวิทยา

40

สพ.ญ

สมพร เตชะงามสุวรรณ

พยาธิวิทยา

41

น.สพ.

สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ

พยาธิวิทยา

42

สพ.ญ

สิริขจร ตังควัฒนา

พยาธิวิทยา

43

สพ.ญ

สุภัทตรา จิตติมณี

พยาธิวิทยา

44

สพ.ญ

เยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์

พยาธิวิทยา

45

น.สพ.

ฐานิต กสานติกุล

พยาธิวิทยา

46

น.สพ.

หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

พยาธิวิทยา

47

น.สพ.

กิตติกร บุญศรี

พยาธิวิทยา

48

น.สพ.

นิวัตน์ มณีกาญจน์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

49

น.สพ.

อลงกร อมรศิลป์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

50

น.สพ.

ไพรัตน์ ศรแผลง

สัตวแพทย์สาธารณสุข

51

น.สพ.

พีระพล สุขอ้วน

สัตวแพทย์สาธารณสุข

52

น.สพ.

เลิศรัก ศรีกิจการ

สัตวแพทย์สาธารณสุข

53

สพ.ญ

ปฐมมาพร เอมะวิศิษฎ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

54

น.สพ.

ธราดล เหลืองทองคำ

สัตวแพทย์สาธารณสุข

55

น.สพ.

ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม

สัตวแพทย์สาธารณสุข

56

สพ.ญ

ขวัญวลัย มากล้น

สัตวแพทย์สาธารณสุข

57

น.สพ.

กฤษฎา ใจชื้น

สัตวแพทย์สาธารณสุข

58

น.สพ.

ขวัญชาย เครือสุคนธ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

59

น.สพ.

นิติพงศ์ หอมวงษ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

60

น.สพ.

เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

สัตวแพทย์สาธารณสุข

61

น.สพ.

ชัยเทพ พูลเขตต์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

62

น.สพ.

ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล

สัตวแพทย์สาธารณสุข

63

น.สพ.

ธนวรรษ เทียนสิน

สัตวแพทย์สาธารณสุข

64

สพ.ญ

ธิดารัตน์ บุญมาศ

สัตวแพทย์สาธารณสุข

65

น.สพ.

ปราณี รอดเทียน

สัตวแพทย์สาธารณสุข

66

น.สพ.

ปัจฉิมา สิทธิสาร

สัตวแพทย์สาธารณสุข

67

น.สพ.

พิษณุ ตุลยกุล

สัตวแพทย์สาธารณสุข

68

สพ.ญ

รุ่งทิพย์ ชวนชื่น

สัตวแพทย์สาธารณสุข

69

น.สพ.

วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

70

น.สพ.

วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

สัตวแพทย์สาธารณสุข

71

น.สพ.

ศักดิชญ์ อนุโลมสมบัติ

สัตวแพทย์สาธารณสุข

72

น.สพ.

ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

73

สพ.ญ

ศิริพร ตั้งสุดใจ

สัตวแพทย์สาธารณสุข

74

สพ.ญ

ศิริวรรณ พราพงษ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

75

สพ.ญ

สุกัญญา ทองรัตน์สกุล

สัตวแพทย์สาธารณสุข

76

สพ.ญ

สุวิชา เกษมสุวรรณ

สัตวแพทย์สาธารณสุข

77

น.สพ.

อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ

สัตวแพทย์สาธารณสุข

78

สพ.ญ

อภิรดี อินทรพักตร์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

79

สพ.ญ

วราพร พิมพ์ประไพ

สัตวแพทย์สาธารณสุข

80

น.สพ.

เทิดศักดิ์ ญาโน

สัตวแพทย์สาธารณสุข

81

สพ.ญ

วรางคณา ไชยซาววงษ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

82

สพ.ญ

ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา

สัตวแพทย์สาธารณสุข

83

สพ.ญ

ณัฐกานต์ อวัยวานนท์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

84

น.สพ.

ปองพล พงไธสงค์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

85

สพ.ญ

กานต์ชนา พูนสุข

สัตวแพทย์สาธารณสุข

86

น.สพ.

ประวิทย์ ชุมเกษียร

สัตวแพทย์สาธารณสุข

87

สพ.ญ

สหฤทัย เจียมศรีพงษ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

88

น.สพ.

มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์

ศัลยศาสตร์

89

สพ.ญ

มนชนก วิจารสรณ์

ศัลยศาสตร์

90

น.สพ.

นริศ เต็งชัยศรี

ศัลยศาสตร์

91

น.สพ.

นฤพนธ์ คำพา

ศัลยศาสตร์

92

น.สพ.

ปรีณัน จิตะสมบัติ

ศัลยศาสตร์

93

สพ.ญ

ปราณี ตันติวนิช

ศัลยศาสตร์

94

น.สพ.

สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร

ศัลยศาสตร์

95

น.สพ.

วรพันธุ์ ณ สงขลา

ศัลยศาสตร์

96

น.สพ.

วรกิจ เชิดชูธรรม

ศัลยศาสตร์

97

น.สพ.

ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์

ศัลยศาสตร์

98

น.สพ.

อติชาต พรหมาสา

ศัลยศาสตร์

99

น.สพ.

กัมปนาท สุนทรวิภาต

ศัลยศาสตร์

100

สพ.ญ

ทัศริน ศิวเวชช

ศัลยศาสตร์

101

สพ.ญ

วรรณนา สุริยาสถาพร

ศัลยศาสตร์

102

น.สพ.

กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

ศัลยศาสตร์

103

น.สพ.

เกียรติพิเชษฐ์ โคมิน

ศัลยศาสตร์

104

น.สพ.

เจดีย์ เต็มวิจิตร

ศัลยศาสตร์

105

น.สพ.

ชัยกร ฐิติญาณพร

ศัลยศาสตร์

106

สพ.ญ

ชาลิกา หวังดี

ศัลยศาสตร์

107

สพ.ญ

ดวงเดือน แก่นค้างพลู

ศัลยศาสตร์

108

สพ.ญ

นลินี ตันติวนิช

ศัลยศาสตร์

109

สพ.ญ

นิยดา ทิตาราม

ศัลยศาสตร์

110

สพ.ญ

แนน ช้อยสุนิรชร

ศัลยศาสตร์

111

สพ.ญ

ปรกต รุ่งศรี

ศัลยศาสตร์

112

น.สพ.

พิงพล จรูญรัตน์

ศัลยศาสตร์

113

น.สพ.

ภาสกร พฤกษะวัน

ศัลยศาสตร์

114

สพ.ญ

วราภรณ์ อ่วมอ่าม

ศัลยศาสตร์

115

น.สพ.

วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์

ศัลยศาสตร์

1116

สพ.ญ

ศิริพร เพียรสุขมณี

ศัลยศาสตร์

117

น.สพ.

สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ

ศัลยศาสตร์

118

สพ.ญ

สิริรัตน์ นิยม

ศัลยศาสตร์

119

น.สพ.

สุชาติ วัฒนชัย

ศัลยศาสตร์

120

สพ.ญ

สุณี คุณากรสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์

121

สพ.ญ

สุปราณี จิตรเพียร

ศัลยศาสตร์

122

สพ.ญ

อารีย์ ทยานานุภัทร์

ศัลยศาสตร์

123

สพ.ญ

ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย

ศัลยศาสตร์

124

น.สพ.

ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์

ศัลยศาสตร์

125

สพ.ญ

รติกร บุตรชา

ศัลยศาสตร์

126

น.สพ.

นักรบ พัฒนผล

ศัลยศาสตร์

127

น.สพ.

วรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์

ศัลยศาสตร์

128

น.สพ.

วันชาติ ยิบประดิษฐ์

ศัลยศาสตร์

129

น.สพ.

จักรินทร์ สัทธาธรรม

ศัลยศาสตร์

130

น.สพ.

อรรถวิทย์ สัมมา

ศัลยศาสตร์

131

น.สพ.

วิจิตร สุทธิประภา

ศัลยศาสตร์

132

น.สพ.

จนัธ นิยมสุจริต

ศัลยศาสตร์

133

น.สพ.

สุวิชา จุฑาเทพ

ศัลยศาสตร์

134

สพ.ญ

รติพร ตันติศักดิ์

ศัลยศาสตร์

135

สพ.ญ

ศิวาพร พัฒนาสิทธิเสรี

ศัลยศาสตร์

136

สพ.ญ

ธนิกุล ศรีธัญรัตน์

ศัลยศาสตร์

137

สพ.ญ

เฉลิมขวัญ นนทะโคตร

ศัลยศาสตร์

138

น.สพ.

ชลวัฒน์ พัชรินทร์ศักดิ์

ศัลยศาสตร์

139

สพ.ญ

ณัฏฐิกา โกฎแสง

ศัลยศาสตร์

140

น.สพ.

ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

ศัลยศาสตร์

141

สพ.ญ

อนัญญา พงษ์ประดิษฐ์

ศัลยศาสตร์

142

สพ.ญ

นภาภรณ์ เสนารัตน์

ศัลยศาสตร์

143

น.สพ.

สิรันดร์ ถึกอ่ำ

ศัลยศาสตร์

144

สพ.ญ

นิตยา บุญบาล

ศัลยศาสตร์

145

สพ.ญ

นวพร สงค์รอด

ศัลยศาสตร์

146

น.สพ.

สุวลักษณ์ ศรีสุภา

ศัลยศาสตร์

147

สพ.ญ

นุสรา ปัทมพันธุ์

ศัลยศาสตร์

148

สพ.ญ

ลลนา เอกธรรมสุทธิ์

ศัลยศาสตร์

149

น.สพ.

ชุมพล จิตรกร

ศัลยศาสตร์

150

สพ.ญ

ลัดดาวรรณ สมรูป

ศัลยศาสตร์

151

สพ.ญ

อารีรัตน์ อากาศวิภาต

ศัลยศาสตร์

152

น.สพ.

เกรียงไกร ทองก้อน

ศัลยศาสตร์

153

สพ.ญ

นาฏทิวา ไชยวรวิทย์สกุล

ศัลยศาสตร์

154

น.สพ.

ธนวุฒิ เหมนิลรัตน์

ศัลยศาสตร์

155

น.สพ.

เกียรติ แพวงศ์นุกูล

ศัลยศาสตร์

156

สพ.ญ

มนัญญา ด่านพิทักษ์กุล

ศัลยศาสตร์

157

น.สพ.

อาจอง อธิปธรรมวารี

ศัลยศาสตร์

158

น.สพ.

วิญญู การทิพย์

ศัลยศาสตร์

159

น.สพ.

สุพล เลื่องยศลือชากุล

อายุรศาสตร์

160

สพ.ญ

วรา พานิชเกรียงไกร

อายุรศาสตร์

161

น.สพ.

นิวัฒน์ สินสุวงศ์

อายุรศาสตร์

162

น.สพ.

กฤษ อังคนาพร

อายุรศาสตร์

163

สพ.ญ

เจนนุช ว่องธวัชชัย

อายุรศาสตร์

164

น.สพ.

สุวิชัย โรจนเสถียร

อายุรศาสตร์

165

น.สพ.

สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ

อายุรศาสตร์

166

น.สพ.

ปานเทพ รัตนากร

อายุรศาสตร์

167

น.สพ.

จิโรจ ศศิปรียจันทร์

อายุรศาสตร์

168

น.สพ.

สมศักดิ์ ภัคภิญโญ

อายุรศาสตร์

169

สพ.ญ

ชลลดา บูรณกาล

อายุรศาสตร์

170

สพ.ญ

ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย

อายุรศาสตร์

171

น.สพ.

นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

อายุรศาสตร์

172

สพ.ญ

อมรรัตน์ ศาสตรวาหา

อายุรศาสตร์

173

น.สพ.

พิพัฒน์ อรุณวิภาส

อายุรศาสตร์

174

น.สพ.

ธีระ รักความสุข

อายุรศาสตร์

175

สพ.ญ

อรัญญา พลพรพิสิฐ

อายุรศาสตร์

176

สพ.ญ

มีนา สาริกะภูติ

อายุรศาสตร์

177

สพ.ญ

วลาสินี ศักดิ์คำดวง

อายุรศาสตร์

178

น.สพ.

พินิจ ภู่สุนทรธรรม

อายุรศาสตร์

179

น.สพ.

ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

อายุรศาสตร์

180

น.สพ.

สงคราม เหลืองทองคำ

อายุรศาสตร์

181

สพ.ญ

สฤณี กลันทกานนท์

อายุรศาสตร์

182

น.สพ.

สำราญ บรรณจิรกุล

อายุรศาสตร์

183

สพ.ญ

รัตนาภรณ์ พรหมาสา

อายุรศาสตร์

184

น.สพ.

ประวิทย์ บุตรอุดม

อายุรศาสตร์

185

น.สพ.

ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล

อายุรศาสตร์

186

สพ.ญ

รสมา ภู่สุนทรธรรม

อายุรศาสตร์

187

น.สพ.

สมยศ อิ่มอารมณ์

อายุรศาสตร์

188

น.สพ.

สาธร พรตระกูลพิพัฒน์

อายุรศาสตร์

189

สพ.ญ

นันทริกา ชันซื่อ

อายุรศาสตร์

190

สพ.ญ

นฤดี เกษมสันต์

อายุรศาสตร์

191

สพ.ญ

เนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์

อายุรศาสตร์

192

น.สพ.

สมโภชน์ วีระกุล

อายุรศาสตร์

193

สพ.ญ

กาญจนา อิ่มศิลป์

อายุรศาสตร์

194

น.สพ.

กิจจา อุไรรงค์

อายุรศาสตร์

195

น.สพ.

เฉลิมพล เล็กเจริญสุข

อายุรศาสตร์

196

น.สพ.

พรชัย สัญฐิติเสรี

อายุรศาสตร์

197

สพ.ญ

ราณี ซิงห์

อายุรศาสตร์

198

น.สพ.

นรินทร์ อุประกริน

อายุรศาสตร์

199

สพ.ญ

ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์

อายุรศาสตร์

200

สพ.ญ

พรรณจิตต์ นิลกำแหง

อายุรศาสตร์

201

น.สพ.

อภินันท์ สุประเสริฐ

อายุรศาสตร์

202

สพ.ญ

กชกร ดิเรกศิลป์

อายุรศาสตร์

203

สพ.ญ

กนกอร เอื้อเกษมสิน แอนดร้าดรึ รึคิชะ ฟึเร้ยระ

อายุรศาสตร์

204

น.สพ.

กัญจน์ แก้วมงคล

อายุรศาสตร์

205

น.สพ.

กำลัง ชุมพลบัญชร

อายุรศาสตร์

206

น.สพ.

กิตติพงษ์ ทาจำปา

อายุรศาสตร์

207

น.สพ.

จตุพร หนูสุด

อายุรศาสตร์

208

สพ.ญ

จารุวรรณ คำพา

อายุรศาสตร์

209

น.สพ.

จำลอง มิตรชาวไทย

อายุรศาสตร์

210

น.สพ.

จิตรกมล ธนศักดิ์

อายุรศาสตร์

211

น.สพ.

ชยกฤต สิทธุสิงห์

อายุรศาสตร์

212

น.สพ.

ชวลิต บุญญาภากร

อายุรศาสตร์

213

น.สพ.

ชัยเดช อินทร์ชัยศรี

อายุรศาสตร์

214

น.สพ.

ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ

อายุรศาสตร์

215

น.สพ.

ฎิลก วงศ์เสถียร

อายุรศาสตร์

216

สพ.ญ

ณัฐเนตร ศรีตระกูล

อายุรศาสตร์

217

สพ.ญ

ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์

อายุรศาสตร์

218

น.สพ.

ดุสิต เลาหสินณรงค์

อายุรศาสตร์

219

น.สพ.

ถิรายุทธ์ โฆสิตะมงคล

อายุรศาสตร์

220

สพ.ญ

ทรรศิดา พลอยงาม

อายุรศาสตร์

221

สพ.ญ

ทัศนีย์ เจริญทรง

อายุรศาสตร์

222

น.สพ.

ธวัช เล็กดำรงศักดิ์

อายุรศาสตร์

223

สพ.ญ

น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม

อายุรศาสตร์

224

น.สพ.

นิรุตติ์ สุวรรณา

อายุรศาสตร์

225

น.สพ.

ประจักษ์ พุ่มวิเศษ

อายุรศาสตร์

226

สพ.ญ

ประภาพร จงวัฒนาไพศาล

อายุรศาสตร์

227

น.สพ.

ประภาส พัชนี

อายุรศาสตร์

228

น.สพ.

พรชลิต อัศวชีพ

อายุรศาสตร์

229

สพ.ญ

พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร

อายุรศาสตร์

230

สพ.ญ

พิมชนก สุวรรณธาดา

อายุรศาสตร์

231

น.สพ.

ไพฑูรย์ ศรีมนตรี

อายุรศาสตร์

232

น.สพ.

ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล

อายุรศาสตร์

233

น.สพ.

มาโนชญ์ ยินดี

อายุรศาสตร์

234

สพ.ญ

รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร

อายุรศาสตร์

235

น.สพ.

รัชต์ ขัตติยะ

อายุรศาสตร์

236

น.สพ.

รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์

อายุรศาสตร์

237

น.สพ.

รุ่งโรจน์ โอสถานนท์

อายุรศาสตร์

238

น.สพ.

วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย

อายุรศาสตร์

239

สพ.ญ

วรรณา ศิริมานะพงษ์

อายุรศาสตร์

240

น.สพ.

วสันต์ ตั้งโภคานนท์

อายุรศาสตร์

241

สพ.ญ

วันดี เที่ยงธรรม

อายุรศาสตร์

242

สพ.ญ

วันทนีย์ รัตนศักดิ์

อายุรศาสตร์

243

สพ.ญ

วาสนา ไชยศรี

อายุรศาสตร์

244

น.สพ.

วิศณุ บุญญาวิวัฒน์

อายุรศาสตร์

245

น.สพ.

วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ

อายุรศาสตร์

246

สพ.ญ

ศิรยา ชื่นกำไร

อายุรศาสตร์

247

น.สพ.

ศิราม สุวรรณวิภัช

อายุรศาสตร์

248

สพ.ญ

ศิริพร ขุมทรัพย์

อายุรศาสตร์

249

สพ.ญ

ศิริวรรณ ตั้งยืนยง

อายุรศาสตร์

250

สพ.ญ

ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา

อายุรศาสตร์

251

น.สพ.

สมชัย สัจจาพิทักษ์

อายุรศาสตร์

252

น.สพ.

สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์

อายุรศาสตร์

253

สพ.ญ

สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์

อายุรศาสตร์

254

สพ.ญ

สุกัลยา อัศรัสกร

อายุรศาสตร์

255

น.สพ.

สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์

อายุรศาสตร์

256

สพ.ญ

สุภัทรา ยงศิริ

อายุรศาสตร์

257

น.สพ.

สุรชัย พิกุลแก้ว

อายุรศาสตร์

258

น.สพ.

สุวิทย์ โชตินันท์

อายุรศาสตร์

259

น.สพ.

อดิศร ยะวงศา

อายุรศาสตร์

260

น.สพ.

อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์

อายุรศาสตร์

261

น.สพ.

อรัญ จันทร์ลุน

อายุรศาสตร์

262

สพ.ญ

อารีรัตน์ คงเจริญ

อายุรศาสตร์

263

สพ.ญ

อุตรา จามีกร

อายุรศาสตร์

264

น.สพ.

บริพัตร ศิริอรุณรัตน์

อายุรศาสตร์

265

น.สพ.

วรุตม์ วงศ์กาฬสินธุ์

อายุรศาสตร์

266

สพ.ญ

กรรณิการ์ พงษ์รูป

อายุรศาสตร์

267

น.สพ.

เฉลิมชาติ สมเกิด

อายุรศาสตร์

268

สพ.ญ

ทักษอร ดวงอุไร

อายุรศาสตร์

269

สพ.ญ

นัจพร แจ่มจันทร์

อายุรศาสตร์

270

สพ.ญ

พรพรรณ สุขอนันต์

อายุรศาสตร์

271

น.สพ.

พิทชา พรมิ่งมาศ

อายุรศาสตร์

272

น.สพ.

เมธา จันดา

อายุรศาสตร์

273

สพ.ญ

พันพิชา สัตถาสาธุชนะ

อายุรศาสตร์

274

สพ.ญ

ธนิกา อธิปธรรมวารี

อายุรศาสตร์

275

น.สพ.

นนทษิต ชุติญาณวัฒน์

อายุรศาสตร์

276

น.สพ.

บดินทร์ ติระพัฒน์

อายุรศาสตร์

277

น.สพ.

สมิต ศรีสำราญ

อายุรศาสตร์

278

สพ.ญ

สถิตภัค อัศวราชันย์

อายุรศาสตร์

279

สพ.ญ

อรอุมา สิรยายน

อายุรศาสตร์

280

สพ.ญ

บงกช สุภาพ

อายุรศาสตร์

281

สพ.ญ

สิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา

อายุรศาสตร์

282

น.สพ.

สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อายุรศาสตร์

283

สพ.ญ

ธนวัน มังคละพฤกษ์

อายุรศาสตร์

284

น.สพ.

กฤษฎา บุญอร่ามเรือง

อายุรศาสตร์

285

น.สพ.

เสลภูมิ ไพเราะ

อายุรศาสตร์

286

สพ.ญ

อรรัศมี วิมุกตะนันทน์

อายุรศาสตร์

287

สพ.ญ

ขวัญหทัย โรจนโกเมศ

อายุรศาสตร์

288

น.สพ.

ทศพล องค์วิเศษไพบูลย์

อายุรศาสตร์

289

สพ.ญ

สุชาดา หัทยานานนท์

อายุรศาสตร์

290

น.สพ.

โอสธี เดชกัลยา

อายุรศาสตร์

update 180164

 

เวปไซต์เดิม
X