ประกาศวสพท. ที่ ๔ /๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

     ที่ ๔ /๒๕๖๔

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

           ———————————————

          ตามที่วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย (วาระปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) อาศัยความตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย นั้น คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกของวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม) แนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าตนไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ณ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ถ.นครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมือง    จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามแบบคำร้องแนบท้ายประกาศนี้ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ ทั้งนี้ สามารถส่งแบบคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทาง E-mail : cvst.thailand@vetcouncil.or.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

(รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)

ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ

 

รายชื่อสมาชิกวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้รั้ง
ตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
*หมายเหตุ : กด Ctrl และ กด f พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา กด enter

ลำดับที่

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

สาขา

1

น.สพ.

อรรณพ คุณาวงษ์กฤต เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

2

สพ.ญ

สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

3

น.สพ.

กัมพล แก้วเกษ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

4

น.สพ.

เผด็จ ธรรมรักษ์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

5

น.สพ.

ชัยณรงค์ โลหชิต เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

6

สพ.ญ

เกษกนก ศิรินฤมิตร เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

7

น.สพ.

สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

8

น.สพ.

เกวลี ฉัตรดรงค์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

9

น.สพ.

อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

10

น.สพ.

จตุพร กระจายศรี เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

11

น.สพ.

วิชัย ทันตศุภารักษ์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

12

สพ.ญ

จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

13

น.สพ.

พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

14

น.สพ.

ปริวรรต พูลเพิ่ม เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

15

น.สพ.

เชาวลิต นาคทอง เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

16

น.สพ.

บรรลือ กรมาทิตย์สุข เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

17

สพ.ญ

ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

18

สพ.ญ

คคนางค์ บูรณะอำนวย เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

19

น.สพ.

คงศักดิ์ เที่ยงธรรม เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

20

สพ.ญ

จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

21

น.สพ.

เจษฎา จิวากานนท์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

22

น.สพ.

ฉัตรโชติ ทิตาราม เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

23

น.สพ.

ชนาธิป ธรรมการ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

24

น.สพ.

ชัยวัฒน์ จรัสแสง เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

25

น.สพ.

ณฐวุฒิ คณาติยานนท์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

26

น.สพ.

ธีรวัฒน์ ธาราศานิต เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

27

น.สพ.

ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

28

น.สพ.

นัทธี อ่ำอินทร์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

29

น.สพ.

พงษ์ธร สุวรรณธาดา เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

30

น.สพ.

ไพศาล เทียนไทย เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

31

น.สพ.

มงคล โปร่งเจริญ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

32

สพ.ญ

ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

33

น.สพ.

ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

34

น.สพ.

ศิริวัฒน์ ทรวดทรง เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

35

น.สพ.

ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

36

สพ.ญ

สินีนาถ เจียมทวีบุญ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

37

สพ.ญ

สุกัญญา มณีอินทร์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

38

สพ.ญ

สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

39

น.สพ.

สราวุธ ศรีงาม เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

40

น.สพ.

อนุชา สธนวงศ์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

41

สพ.ญ

อัมพิกา ทองภักดี เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

42

น.สพ.

สุเมธ กมลนรนาถ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

43

น.สพ.

นิกร ทองทิพย์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

44

สพ.ญ

ชื่นสุมน สิ้มมานนท์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

45

น.สพ.

ธนากร พจน์ประสาท เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

46

น.สพ.

ศิริชัย เตชรุ่งชัยกุล เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

47

น.สพ.

ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

48

สพ.ญ

มรกต นันทไพฑูรย์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

49

สพ.ญ

ปาณิสรา คุณกิตติ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

 

 

 

 

update 200164

 

เวปไซต์เดิม
X