ประกาศวสพท. ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพฯ

ประกาศวสพท. ที่ ๖/๒๕๖๔เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพฯ

ดาวน์โหลดประกาศวิทยาลัยฯ ที่ 6/64.pdf

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
     ที่ ๖/๒๕๖๔
เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร
       วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

           ———————————————

          เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศ จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ลงประกาศวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกความใน การเลือกตั้ง โดยใช้ข้อความนี้แทน

               การเลือกตั้ง

คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งจะส่งบัตรเลือกตั้ง ๑ บัตรพร้อมสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปยังสมาชิกวิทยาลัยฯ เพื่อให้เลือกผู้สมัคร ๑ คนและลงนาม แล้วส่งกลับมายังสำนักงานสัตวแพทยสภาภายในวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ให้ยกเลิกความใน การนับคะแนนและการตัดสินผลการเลือกตั้ง โดยใช้ข้อความนี้แทน

การนับคะแนนและการตัดสินผลการเลือกตั้ง

               คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งจะทำการนับคะแนนในวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีชื่อในบัตรเลือกตั้งที่มิใช่บัตรเสียจะได้คะแนนหนึ่งคะแนนต่อหนึ่งบัตร บัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสียเป็นบัตรที่มีลักษณะตามหมวด ๑ ข้อ ๑๑ ในประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง  ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในลำดับก่อนเป็นผู้อยู่ในอันดับต้นกว่า

นอกนั้นคงเดิม

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)

ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ

 

update 050264

เวปไซต์เดิม
X