ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 28/2563 เรื่อง รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง   รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

————————————————

                    จากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เห็นชอบให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์   จำนวน ๑ อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.   คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง
๒.  อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปี
๓.  ไม่เคยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษในคดีอาญา
๔.  มีความสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์
๕.  มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๖.  สามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขึ้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้เต็มเวลา

๒.  อัตราเงินเดือน

๓๐,๐๐๐.๐๐ – ๓๕,๐๐๐.๐๐  บาท พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร  (โดยรับเงินเดือนในอัตรา ๒๘,๐๐๐.๐๐  บาท  ในช่วงทดลองงาน ๔ เดือนแรก)

๓.  หน้าที่ของผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

๑.  บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
๒.  รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปของศูนย์ประเมินฯ
๓.  รักษาระเบียบและกฎข้อบังคับของศูนย์ประเมินฯ
๔.  ควบคุมและบริหารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๕.  เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ
๖.  ทำรายงานประจำปีของศูนย์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ
๗.  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.  การรับสมัคร

ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ โดยมีหลักฐานการสมัครดังนี้
๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
๔.๒  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง
๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๔.๔  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
๔.๕  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส, ใบรับรองการผ่านงาน  เป็นต้น

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ทางเว็บไซต์ www.vetcouncil.or.th

 

๕. วิธีการคัดเลือก

โดยการสัมภาษณ์และทดสอบการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙

๖. การประกาศผลการคัดเลือก

สัตวแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์สัตวแพทยสภา  www.vetcouncil.or.th

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓

(ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผจก.ศูนย์ประเมินฯ.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผจก.ศูนย์ประเมินฯ.doc

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.๒๘/๒๕๖๓ รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินฯ.pdf

เวปไซต์เดิม
X