ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๔ / ๒๕๖๔

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑  

ปฏิบัติงานให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

……………………………………………………………………

          ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕๗ / ๒๕๖๓  ลงวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ ปฏิบัติงานให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์    และได้ดำเนินการรับสมัครฯ เสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่  ๑๕   มกราคม   ๒๕๖๔

 

สัตวแพทยสภา ได้มีประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒ / ๒๕๖๔  ลงวันที่ ๒๐   มกราคม  ๒๕๖๔   เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา  ปฏิบัติงานให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลที่สมัครในตำแหน่งนี้เรียบร้อยแล้ว ผ่านสื่อออนไลน์  ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  Meetings  ในวันศุกร์ที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๔  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังนี้

 

๑.     นางสาวณัฐกานต์  ยวงบุญเยี่ยม                ได้รับการคัดเลือก

๒.     นางสาวพรพรรณ   เกลี้ยงราคี                   สำรองลำดับที่ ๑

 

ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว  และเริ่มทดลองการปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔  เวลา  ๘.๓๐  น.  ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑  ถนนนครอินทร์  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

นายกสัตวแพทยสภา

 

 

หมายเหตุ : สัตวแพทยสภาจะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้เป็นเวลา ๒ ปี หากผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ลาออกจะทำการเรียกสำรองลำดับที่ ๑  ขึ้นมาแทน

 

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.4/2564 ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1.pdf

 

เวปไซต์เดิม
X