มาตรฐานวิชาชีพ-วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

“พัฒนามาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์”

อำนาจหน้าที่

(๑)  ศึกษา  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์และวิชาชีพการสัตวแพทย์

(๒)  กำหนดและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์เสนอคณะกรรมการสัตวแพทยสภาพิจารณา

(๓)  ให้ความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและสถาบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการในระดับนานาชาติ  เพื่อเสนอสัตวแพทยสภาพิจารณา และประกาศใช้                            

(๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หรือเพิกถอนความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร บัณฑิต  และให้การรับรอง  หรือไม่รับรอง  หรือเพิกถอนการรับรองสถาบันหรือการรับรองปริญญา ตามที่คณะทำงานเสนอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

 

(๕)  ให้คำแนะนำสถาบันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 

(๖)  แต่งตั้งคณะทำงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับนี้

 

(๗)  การประชุมคณะอนุกรรมการ  ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมครั้งใดถ้าประธานคณะอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด  ต้องให้มีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝ่ายไว้ด้วย 

พ.ร.บ. และข้อบังคับ มาตรฐานวิชาชีพฯ

โครงสร้างบุคลากร

คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์  โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 

1.

นายกสัตวแพทยสภา         

ประธานอนุกรรมการ
2.คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการ
3.

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

อนุกรรมการ
4.

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

อนุกรรมการ
5.

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนุกรรมการ
6.

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อนุกรรมการ
7.

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อนุกรรมการ
8.

เลขาธิการสัตวแพทยสภา

อนุกรรมการ
9.

สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา   รุจทิฆัมพร 

อนุกรรมการ
10.

นายสัตวแพทย์ประเทือง   สุดสาคร  

อนุกรรมการ
11.

ร้อยตำรวจเอกสัตวแพทย์หญิงอารยา   นวลศรี 

อนุกรรมการ
12.

นายสัตวแพทย์อภิวัจน์  พิเศษไพศาล

อนุกรรมการ
13.

นายสัตวแพทย์อนุวัฒน์  วิทิตไพบูลย์

อนุกรรมการ
14รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ   รักความสุข อนุกรรมการและเลขานุการ
เวปไซต์เดิม
X