มาตรฐานวิชาชีพ-คำสั่ง

กำหนดการตรวจสถาบันครั้งที่ 1/2556

        –  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม  2556

         – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน  2556

         – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน  2556

         – มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม  2556

เวปไซต์เดิม
X