รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ๑/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา

วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗

————————————————————

               ตามประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครสมาชิกสัตวแพทยสภา เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ คน ตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา ตามข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา 

ชื่อ-นามสกุล

หมายเลข
ประจำตัวผู้สมัคร

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม

รศ.สัตวแพทย์หญิงอมรรัตน์  ศาสตรวาหา

นายสัตวแพทย์กิตติ  ทรัพย์ชูกุล

สัตวแพทย์หญิงปราณี  รอดเทียน

นายสัตวแพทย์พรชัย  สุวรรณาภิรมย์

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข

ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์  สุประเสริฐ

นายสัตวแพทย์ประยูร  ลีลางามวงศา

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุรศักดิ์  เฟื่องวัฒนาพานิช

๑๐

นายสัตวแพทย์คณิน  รุจิเสรีกุล

๑๑

นายสัตวแพทย์ตุลธร  โกศัลวัฒน์

๑๒

สัตวแพทย์หญิง ดร.ดรุณี  ทันตสุวรรณ

๑๓

พันโท นายสัตวแพทย์โกสินทร์  ทองศรี

๑๔

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นิกร ทองทิพย์

๑๕

สัตวแพทย์หญิงวรินดา สมฤทธิ์

๑๖

ว่าที่ ร.ต. นายสัตวแพทย์ ดร.ไกรพิชญ์ สุธรรมมาภรณ์

๑๗

นายสัตวแพทย์สมชาย  กฤตยานุกูล

๑๘

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์

๑๙

นายสัตวแพทย์สาโรช  งามขำ

๒๐

นายสัตวแพทย์พีระ  มานิตยกุล

๒๑

นายสัตวแพทย์นพ   สุขปัญญาธรรม

๒๒

ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์สมัคร  สุจริต

๒๓

นายสัตวแพทย์วิมล  จิระธนะวัฒน์

๒๔

นายสัตวแพทย์ณรงค์  สุธัมนาถพงษ์

๒๕

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ  ตุลยกุล

๒๖

นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ  สุวัธนะเชาว์

๒๗

ผศ.นายสัตวแพทย์เชาวลิต  นาคทอง

๒๘

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ  คำพา

๒๙

สัตวแพทย์หญิงศรีวรรณา  เกตุแก้ว

๓๐

นายสัตวแพทย์ฉัตรวิรุณ   ไพยศิริพงษ์

๓๑

นายสัตวแพทย์อภิวัจน์  พิเศษไพศาล

๓๒

นายสัตวแพทย์ชยธร  เครือบุตรดา

๓๓

สัตวแพทย์หญิงกัลยา  เก่งวิกย์กรรม

๓๔

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข

๓๕

สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา  รุจทิฆัมพร

๓๖

นายสัตวแพทย์ชลธิศ  ศรีสุดาวรรณ

๓๗

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล  แก้วเกษ

๓๘

นายสัตวแพทย์ ดร.ภัทรกฤษณ์  จงไพบูลย์พัฒนะ

๓๙

สัตวแพทย์หญิงศุภิสรา  วงศ์สุทธาวาส

๔๐

นายสัตวแพทย์นพดล  สมบูรณ์เรศ

๔๑

ว่าที่ ร.ต. สัตวแพทย์หญิงวัชรี  โซ่วิจิตร

๔๒

นายสัตวแพทย์สุเมธ  ทรัพย์ชูกุล

๔๓

 

                                จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.วรรณดา สุจริต)

ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

 

 

ดาวน์โหลดประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔.pdf

 

 


 

 

 

เวปไซต์เดิม
X