วิทยาลัยชำนาญการ-คณะผู้บริหารวิทยาลัย

รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๑. รศ. น.สพ. ดร.สงคราม  เหลืองทองคำ
ประธาน
๒. ศ. น.สพ. ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวชผู้รั้งตำแหน่งประธาน
๓. ศ. น.สพ. ดร.มาริษศักร์  กัลล์ประวิทธ์เลขาธิการ
๔. ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร     นายทะเบียน
๕. รศ. สพ.ญ. ดร.วรา  พานิชเกรียงไกร เหรัญญิก
๖. ศ. น.สพ. ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริมผู้แทนสาขาพยาธิวิทยา
๗. รศ. น.สพ. ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต      ผู้แทนสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
๘. ศ.กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี  ตันติวนิช   ผู้แทนสาขาศัลยศาสตร์
๙. รศ. น.สพ. ดร.ธีระ  รักความสุขผู้แทนสาขาอายุรศาสตร์
๑๐. ศ.เกียรติคุณ น.สพ. ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ผู้แทนสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

 

รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

๑. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช     
ประธาน
๒. รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุขผู้รั้งตำแหน่งประธาน
๓. ผศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.วลาสินี  มูลอามาตย์    เลขาธิการ
๔. รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์นายทะเบียน
๕. ผศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.นลินี  ตันติวนิชเหรัญญิก
๖. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริมผู้แทนสาขาพยาธิวิทยา
๗. รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยณรงค์  โลหชิตผู้แทนสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
๘. ศ. สัตวแพทย์หญิง ปราณี ตันติวนิช      ผู้แทนสาขาศัลยศาสตร์
๙. ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุขผู้แทนสาขาอายุรศาสตร์
๑๐. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.อลงกร  อมรศิลป์ผู้แทนสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

 รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน

๑. รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข
ประธาน
๒. ศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์    ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
๓. อ. สัตวแพทย์หญิง ดร. ม.ล.นฤดี   เกษมสันต์  เลขาธิการ
๔. อ. นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎา  ใจชื้นนายทะเบียน
๕. ผศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.นลินี  ตันติวนิช    เหรัญญิก
๖. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริม     ผู้แทนสาขาพยาธิวิทยา
๗. รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกษกนก  ศิรินฤมิตรผู้แทนสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
๘. ศ. (กิตติคุณ) นายสัตวแพทย์อติชาต  พรหมาสา     ผู้แทนสาขาศัลยศาสตร์
๙. รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.รสมา  ภู่สุนทรธรรม ผู้แทนสาขาอายุรศาสตร์
๑๐. ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.พีระพล  สุขอ้วนผู้แทนสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

  

เวปไซต์เดิม
X