วิทยาลัยชำนาญการ-เกี่ยวกับวิทยาลัย

ประวัติการก่อตั้ง

   วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย  (The College of Veterinary Specialties of Thailand) ก่อตั้งภายใต้ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วย วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ บริหารงานโดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยที่แต่งตั้งโดย
สัตวแพทยสภา


รายนามคณะอนุกรรมการก่อตั้งวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

 ๑. รศ. น.สพ. ดร.สงคราม  เหลืองทองคำ
ประธาน
 ๒. ศ. กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี  ตันติวนิช  อนุกรรมการ
 ๓. ศ. สพ.ญ. ดร.วันเพ็ญ  ชัยคำภาอนุกรรมการ
 ๔. ศ. น.สพ. ดร.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล อนุกรรมการ
 ๕. ศ. น.สพ. ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร     อนุกรรมการ
 ๖. ศ. น.สพ. ดร.ศุภกิจ  อังศุภากรอนุกรรมการ
 ๗. ศ. น.สพ. อติชาต  พรหมาสาอนุกรรมการ
 ๘. ศ. น.สพ. วิทยา  ธรรมวิทย์   อนุกรรมการ
 ๙. ศ. น.สพ. ดร.นิวัตน์  มณีกาญจน์      อนุกรรมการ
 ๑๐. ศ. น.สพ. ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤตอนุกรรมการ
 ๑๑. ศ. น.สพ. ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว อนุกรรมการ
 ๑๒. ศ. น.สพ. ดร.มาริษศักร์  กัลล์ประวิทธ์        อนุกรรมการและเลขานุการ

  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

 ๑. รศ. น.สพ. ดร.สงคราม  เหลืองทองคำ
ประธาน
 ๒. ศ.กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี  ตันติวนิช                      อนุกรรมการ
 ๓. ศ.เกียรติคุณ น.สพ. ดร.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล          อนุกรรมการ
 ๔. ศ.กิตติคุณ น.สพ. ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร     อนุกรรมการ
 ๕. ศ.เกียรติคุณ น.สพ. ดร.ศุภกิจ  อังศุภากรอนุกรรมการ
 ๖. ศ.กิตติคุณ น.สพ.อติชาต  พรหมาสา          อนุกรรมการ
 ๗. ศ.เกียรติคุณ น.สพ.ดร.นิวัตน์  มณีกาญจน์อนุกรรมการ
 ๘. ศ. น.สพ. ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต อนุกรรมการ
 ๙. ศ. น.สพ. ดร.อภินันท์  สุประเสริฐ     อนุกรรมการ
 ๑๐. ศ. น.สพ. ดร.มาริษศักร์  กัลล์ประวิทธ์อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๑. รศ. น.สพ. ดร.สงคราม  เหลืองทองคำ
ประธาน
๒. ศ. น.สพ. ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวชผู้รั้งตำแหน่งประธาน
๓. ศ. น.สพ. ดร.มาริษศักร์  กัลล์ประวิทธ์เลขาธิการ
๔. ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร     นายทะเบียน
๕. รศ. สพ.ญ. ดร.วรา  พานิชเกรียงไกร เหรัญญิก
๖. ศ. น.สพ. ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริมผู้แทนสาขาพยาธิวิทยา
๗. รศ. น.สพ. ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต      ผู้แทนสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
๘. ศ.กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี  ตันติวนิช   ผู้แทนสาขาศัลยศาสตร์
๙. รศ. น.สพ. ดร.ธีระ  รักความสุขผู้แทนสาขาอายุรศาสตร์
๑๐. ศ.เกียรติคุณ น.สพ. ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ผู้แทนสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

 

รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

๑. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช     
ประธาน
๒. รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุขผู้รั้งตำแหน่งประธาน
๓. ผศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.วลาสินี  มูลอามาตย์    เลขาธิการ
๔. รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์นายทะเบียน
๕. ผศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.นลินี  ตันติวนิชเหรัญญิก
๖. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริมผู้แทนสาขาพยาธิวิทยา
๗. รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยณรงค์  โลหชิตผู้แทนสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
๘. ศ. สัตวแพทย์หญิง ปราณี ตันติวนิช      ผู้แทนสาขาศัลยศาสตร์
๙. ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุขผู้แทนสาขาอายุรศาสตร์
๑๐. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.อลงกร  อมรศิลป์ผู้แทนสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

 

 รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน

๑. รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข
ประธาน
๒. ศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์    ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
๓. อ. สัตวแพทย์หญิง ดร. ม.ล.นฤดี   เกษมสันต์  เลขาธิการ
๔. อ. นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎา  ใจชื้นนายทะเบียน
๕. ผศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.นลินี  ตันติวนิช    เหรัญญิก
๖. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริม     ผู้แทนสาขาพยาธิวิทยา
๗. รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกษกนก  ศิรินฤมิตรผู้แทนสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
๘. ศ. (กิตติคุณ) นายสัตวแพทย์อติชาต  พรหมาสา     ผู้แทนสาขาศัลยศาสตร์
๙. รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.รสมา  ภู่สุนทรธรรม ผู้แทนสาขาอายุรศาสตร์
๑๐. ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.พีระพล  สุขอ้วนผู้แทนสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

 

        

  

 

หน้าที่ของวิทยาลัย

    ๑.  ดำเนินการและรับผิดชอบในการสอบผู้ขออนุมัติบัตร (อว.สพ.) และวุฒิบัตร (วว.สพ.) แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ๕ สาขา ได้แก่ พยาธิวิทยา เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข

             ๒. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและกำกับดูแลการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ

             ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการแก่สมาชิกวิทยาลัย

             ๔. ดำเนินการประชุมทางวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกวิทยาลัย

             ๕. เผยแพร่ความรู้อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพ

             ๖. ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิกวิทยาลัย

             ๗. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิกวิทยาลัย

             ๘. จัดหาทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมของวิทยาลัย

             ๙.  ควบคุมดูแลความประพฤติและจริยธรรมของสมาชิกวิทยาลัย

             ๑๐. ออกกฎและระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์และข้อบังคับของสัตวแพทยสภา

             ๑๑. รายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อสัตวแพทยสภาเป็นระยะๆ และประจำปี

 

ประเภทของสมาชิกวิทยาลัย

สมาชิกวิทยาลัย มี ๓ ประเภท คือ

               (๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                             ก. เป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา และ 

                             ข. เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา หรือเทียบเท่าตามข้อกำหนดของวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสัตวแพทยสภา

              (๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                            ก. เป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา และ

                            ข. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาชำนาญการที่คณะผู้บริหารวิทยาลัยเห็นสมควร

              (๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีคุณวุฒิที่วิทยาลัยเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์  

   

การฝึกอบรม

สมาชิกวิทยาลัย มี ๓ ประเภท คือ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 สาขาพยาธิวิทยา (The Thai Board of Veterinary Pathology)  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

 ๑. ศ. น.สพ. ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริมประธาน
 ๒. รศ. น.สพ. ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร  อนุกรรมการ
 ๓. รศ. น.สพ. ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดชอนุกรรมการ
 ๔. ผศ. น.สพ. ดร.ทนงศักดิ์ มะมม อนุกรรมการ
 ๕. รศ. น.สพ. ดร.อนุเทพ รังสีพิพัฒน์ อนุกรรมการและเลขานุการ

 

สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ (The Thai Board of Theriogenology) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน       

๑. รศ. น.สพ. ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต  ประธาน
๒. รศ. สพ.ญ. ดร.เกษกนก  ศิรินฤมิตร อนุกรรมการ
๓. รศ. สพ.ญ. ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อนุกรรมการ
๔. รศ. น.สพ. ดร.กัมพล  แก้วเกษ     อนุกรรมการ
๕. ศ. น.สพ. ดร.เผด็จ  ธรรมรักษ์    อนุกรรมการและเลขานุการ

               

สาขาศัลยศาสตร์ (The Thai Board of Veterinary Surgery) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน      

๑. ศ.กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี  ตันติวนิช ประธาน
๒. ศ.กิตติคุณ น.สพ.อติชาต  พรหมาสา อนุกรรมการ
๓. รศ. น.สพ.ชนินทร์  กัลล์ประวิทธ์  อนุกรรมการ
๔. รศ. น.สพ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ   อนุกรรมการ
๕. ผศ. สพ.ญ.ดร.มนชนก  วิจารสรณ์  อนุกรรมการและเลขานุการ       

สาขาอายุรศาสตร์ (The Thai Board of Veterinary Medicine) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน  

๑. รศ. น.สพ. ดร.ธีระ  รักความสุข     ประธาน
๒. รศ. สพ.ญ. ดร.รสมา  ภู่สุนทรธรรม อนุกรรมการ
๓. ผศ. น.สพ. ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข  อนุกรรมการ
๔. ผศ. น.สพ. ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม อนุกรรมการ
๕. ผศ. สพ.ญ. ดร.วลาสินี  มูลอามาตย์ อนุกรรมการและเลขานุการ

           

สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข  (The Thai Board of Veterinary Public Health)  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน     

๑. ศ. น.สพ. ดร.อลงกร อมรศิลป์  ประธาน
๒. รศ. น.สพ. ดร.เลิศรัก  ศรีกิจการ อนุกรรมการ
๓. ผศ. น.สพ. ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม อนุกรรมการ
๔. อ. น.สพ. ดร.กฤษฎา  ใจชื้นอนุกรรมการ
๕. ผศ. น.สพ. ดร.พีระพล  สุขอ้วนอนุกรรมการและเลขานุการ

สาขาและเอกสารแสดงความชำนาญการ

  |  เอกสารแสดงความชำนาญการ   |  สาขาชำนาญการที่ออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร   |   รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรสาขาต่างๆ  |

 


 

สาขาชำนาญการที่ออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร

 

        ๑. พยาธิวิทยา (Pathology)

        ๒. เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ (Theriogenology)

        ๓. ศัลยศาสตร์ (Surgery)

        ๔. อายุรศาสตร์ (Medicine)

        ๕. สัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health) 

               
                การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อสาขา การเพิ่มหรือลดสาขาที่ออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้ออกเป็นประกาศของสัตวแพทยสภา

สาขาและเอกสารแสดงความชำนาญการ

เวปไซต์เดิม
X