ศูนย์ประเมินฯ-โครงสร้างบุคลากร

คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ วาระ 2561-2564

 

 คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ   |  คณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ  |  คณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ  | 
|  คณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล  | โครงสร้างบุคลากรงานธุรการศูนย์ประเมินฯ |

 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ (วาระ2561-2564) 

 

ศ.กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต

ที่ปรึกษา

 

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วรรณดา สุจริต

ที่ปรึกษา

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต

ที่ปรึกษา

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส

ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ประเมินฯ

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุชาติ  วัฒนชัย
รองผู้อำนวยการ

 

ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
กรรมการ

 

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์ จิตรกมล  ธนศักดิ์
กรรมการ

 

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สุณี  คุณากรสวัสดิ์
กรรมการ

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์
กรรมการ

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒิชัย  กลมเกลียว
กรรมการ

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรกิจ  เชิดชูธรรม
กรรมการ

 

นายสัตวแพทย์ ณรงค์  สุธัมนาถพงษ์
กรรมการ

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ทนงศักดิ์  มะมม 
กรรมการ

 

ผศ.ดร.สัตวแพทยหญิงวลาสินี  มูลอามาตย์
กรรมการ

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.รักธรรม  เมฆไตรรัตน์
 กรรมการ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.ฉันทนี บูรณะไทย
กรรมการ

 

นายสัตวแพทย์ ภาณุเมศวร์ อัครอธิวัฒน์
กรรมการ

 

นายสัตวแพทย์ วีระพงษ์  พงษ์นารายณ์
กรรมการ

 

 

                                                                                                                                                              ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 22-03-62

เวปไซต์เดิม
X