ศูนย์ประเมินฯ

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based

  ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ.

ประชาสัมพันธ์ ศ.ป.สพ.“สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมิน

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 7/2563 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2563

ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินความรู้ความฯ ประจำปี 2563

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเฉพาะกิจสำหรับการจัดสอบประเมินฯ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ค

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 28/2563 เรื่อง รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๘ /

เวปไซต์เดิม
X