ศูนย์ประเมินฯ-คำสั่ง

คำสั่งปี2563

 
ประกาศ | ปี2563  | ปี2562 | ปี2561 | ปี2560  | ปี2559 | ปี2558 ปี2557 ปี2556 | 

 คำสั่งปี2563

1/2563 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ (เพิ่มเติม)

2/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

3/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 1/2563

4/2563 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 1/2563

5/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 1/2563

6/2563 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 1/2563

7/2563 แต่งตั้งคณะทำงานร่าง TOR ระบบจัดเก็บฯ

8/2563 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 1-2563 (ศึกษาด้วยตนเอง มทม.)

update 210763

เวปไซต์เดิม
X