เกี่ยวกับเรา – คณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Center for

Veterinary Competency Assessment” มีชื่อย่อว่า ศ.ป.สพ. “CVCA” มีหน้าที่ตามประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๐/๒๕๕๒    วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ ในการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของบัณฑิตสัตวแพทย์ที่เข้ารับ

การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยสัตวแพทยสภาและมีความประสงค์จะขึ้นทะเบียน

และขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ติดต่อเรา :

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

สำนักงานสัตวแพทยสภา

68/8  หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.      0-2017-0700-8  ต่อ 223, 224

แฟ๊กซ์    0-2017-0709

อีเมล์       vceval@gmail.com

เวปไซต์เดิม
X