โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา วาระ พ.ศ. 2561-2564

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา วาระ พ.ศ. 2561-2564
 
   สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร  ธิติศักดิ์
  นายสัตวแพทย์การุณ  ชัยวงศ์โรจน์
      นายสัตวแพทย์สิทธิพร   อนันต์จินดา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
       สัตวแพทย์หญิงกัลยา  เก่งวิกย์กรรม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
         ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
รองผู้อำนวยการ
นายสัตวแพทย์พรชัย  สุวรรณาภิรมย์
 กรรมการ
รศ.ดร. นายสัตวแพทย์ กัมพล แก้วเกษ
 กรรมการ
รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ  ตุลยกุล
 กรรมการ
รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ  เต็งชัยศรี
   กรรมการ
นายสัตวแพทย์คณิน  รุจิเสรีกุล
    กรรมการ
     ผศ. นายสัตวแพทย ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม
    กรรมการ
สัตวแพทย์หญิงธนิดา  หรินทรานนท์
 กรรมการ
ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.มนชนก  วิจารสรณ์
กรรมการ
 
ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์
กรรมการ
  นายสัตวแพทย์เจริญชัย  ฤทธิกุลประเสริฐ
กรรมการ
นายสัตวแพทย์พีรวิทย์   บุญปางบรรพ
กรรมการ
นายสัตวแพทย์ธนพัฒน์  สุขวิสุทธิ์
กรรมการ
                 
สัตวแพทย์หญิงปนัดดา ประเสริฐวิทยากิจ
กรรมการ

 

 ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 210163

เวปไซต์เดิม
X