11 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดาวน์โหลดประกาศ 38/2562 กา
11 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดประกาศ 37/2562 กา
11 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่  ๓๑
11 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่  ๓๐
11 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ )

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่  ๒๗
11 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่  ๒๕
8 กุมภาพันธ์ 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์-ต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์-ต่างประเ
8 กุมภาพันธ์ 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์-จรรยาบรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์-จรรยาบรร
8 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศวสพท. ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพฯ

ประกาศวสพท. ที่ ๖/๒๕๖๔เรื่
เวปไซต์เดิม
X