15 ธันวาคม 2020

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 20 เรื่อง “สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส”

 ดาวน์โหลดกำหนดการ ศูนย์กา
1 มกราคม 2021

ศูนย์การศึกษาฯ-เกี่ยวกับเรา

12 มกราคม 2021

ศูนย์การศึกษาฯ-เกี่ยวกับเรา

12 มกราคม 2021

ศูนย์การศึกษาฯ-กรรมการบริหารศูนญ์การศึกษาต่อเนื่องฯ

12 มกราคม 2021

ศูนย์การศึกษาฯ-คณะนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถานภาพสถาบันหลัก/สมทบ

12 มกราคม 2021

ศูนย์การศึกษาฯ-คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

12 มกราคม 2021

ศูนย์การศึกษาฯ-คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ

12 มกราคม 2021

ศูนย์การศึกษาฯ-คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิต

12 มกราคม 2021

ศูนย์การศึกษาฯ-คณะอนุกรรมการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์การอบรมการศึกษาต่อเนื่องฯ

เวปไซต์เดิม
X